Обявление за възложена поръчка

Прикачени документи

Съобщение за прекратяване на процедура

Обща информация

Аварийно почистване на отводнителен канал в регулационните граници на с. Ново Село, община Стамболийски“
Пряко договаряне
СМР, прогнозна стойност – 607 720,90

Обща информация

СМР на обект АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПРЕЛИВНИК 1 НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА гр.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Пряко договаряне
СМР, прогнозна стойност – 249 143, 61 лева без ДДС

Отваряне на ценово предложение и Протокол на Комисията

Прикачени документи