Решение за изброр на възложител

Доклад на възложителя

Протокол № 3 за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол 1 за работата на комисията

Протокол на комисията и съобщение да отваряне на ценови предложения

Протокол-1-от-работата-на-комисията1

Съобщение-за-отваряне-на-ценови-предложения1

Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 за работата на комисията
06.11.2018г. – Протокол 2 от работата на комисията

Документация за участие

01.11.2018г.
1.Информация за публикувана в Профил на купувача обява по чл20 ал.3 от ЗОП(pdf)
2.Обява за обществена поръчка(pdf)
3.Документация(pdf)
4.Образци на документи(doc)
5.Проект на Договор(doc)
6.Разрешение за строеж-кв.43-РС(pdf)
7.КС(xls)
8.Архитектура(arh.zip)
9.Електро(elektro.zip)
10.Пожарна(pojarna.zip)

Документация за участие

19.10.2018г.
Документация за участие
1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. espd-request
4. Документация и указания
5. КС към ценово предложение
6. Методика за оценка
7. Приложение № 6
8. Приложение №8 – Проект на договор- в.01
10. ПРОЦЕДУРА-СМР
11. Техническа спецификация1