Решение за определяне на изпълнител

Доклад на комисията до Възложителя – 23/12/2019

Протокол от работата на комисията – 23/12/2019

Решение за определяне на изпълнител – 23/12/2019

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вид на процедура: СМР, Публично състезание
прогнозна стойност: 439 578,13 лева без ддс, от които СМР 434 578,13 лева без ДДС и 5000,00 лева без ДДС непредвидени разходи,
Предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Изграждане на физкултурен  салон  към  СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I – училище, гр. Стамболийски ”

Обявление за възложена поръчка

Прикачени документи

Съобщение за прекратяване на процедура

Обща информация

Аварийно почистване на отводнителен канал в регулационните граници на с. Ново Село, община Стамболийски“
Пряко договаряне
СМР, прогнозна стойност – 607 720,90

Обща информация

СМР на обект АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПРЕЛИВНИК 1 НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА гр.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Пряко договаряне
СМР, прогнозна стойност – 249 143, 61 лева без ДДС

Отваряне на ценово предложение и Протокол на Комисията

Прикачени документи