Договор за обществена поръчка

14.07.2015 год.
ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Техническо предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Ценово предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Гаранции за изпълнение

26.06.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за: Възстановена парична гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛ „СТРОЙКОНТРОЛ” ООД – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Протоколи и доклади на комисията

22.06.2015 год.
ПРОТОКОЛ на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на участниците в обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Одобрени експертни становища от предварителен контрол

17.06.2015 г.
СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл.19,ал.2,т.24 от ЗОП – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Договор за обществена поръчка

15.06.2015 год.
ДОГОВОР за изпълнение на обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Ценово предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

29.05.2015 г. :
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ(doc-формат) – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Договор за обществена поръчка

26.05. 2015 г. , 10:50 часа - ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ;
ПРИЛОЖЕНИЕ1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ;
ПРИЛОЖЕНИЕ2 КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Публикувано на 19 май 2015 год. в 11:47 часа
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ(doc-формат) – актуализация на 22.05.2015г. в 11:45 часа
- ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Публикувано на 22май 2015 год в 11:45 часа

Договор за обществена поръчка

Договор за доставка на природен газ
Публикуван на 15.05.2015г. в 15:40 часа

Обща информация

Информация за сключен договор от 15.05.2015г.
Публикувана на 15.05.2015 г. в 15:37

Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти от 08.04.2015г. , публикувано на 29.04.2015г. в 16:26 часа

Публикувано на: 29.04.2015 год. в 16:26 часа Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти, публукуван на 29.04.2015г. в 16:26 часа

Протоколи и доклади на комисията

Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти от 08.04.2015г.
Публикуван на 29.04.2015г. в 16:25 часа.

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл.90,ал.1.т4 от ЗОП

Решение Nr 2 / 17.04.2015г. , изх. Nr 1359/ 17.04.2015г. до АОП за откриване на процедура – договаряне без обявление по чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП.
Публикувано на дата: 17.04.2015 в 15:45 часа

Публична покана по чл.101б на ЗОП – изх. Nr 0977 / 26.03.2015 год.

изх. Nr 0977 / 26.03.2015 год. ; Номер на валидирания документ в регистъра на АОП – 9040203
,,Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики , свързани с изискванията по чл. 169 , ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Стамболийски”.

Публикувано на 26.03.2015г. 09:40 часа

 

Решение за откриване на процедура – договаряне без обявление

Решение Nr 1 / 16.03.2015г. , изх. Nr 0874 / 16.03.2015г. до АОП за откриване на процедура – договаряне без обявление по чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП.
Публикувано на дата: 17.03.2015 в 11:00 часа

 

Обща информация

ДОКУМЕНТАЦИЯ
КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ , СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 , АЛ. 1 (Т. 1-5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ ‘’