Протоколи и доклади на комисията

Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти от 08.04.2015г.
Публикуван на 29.04.2015г. в 16:25 часа.

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл.90,ал.1.т4 от ЗОП

Решение Nr 2 / 17.04.2015г. , изх. Nr 1359/ 17.04.2015г. до АОП за откриване на процедура – договаряне без обявление по чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП.
Публикувано на дата: 17.04.2015 в 15:45 часа

Публична покана по чл.101б на ЗОП – изх. Nr 0977 / 26.03.2015 год.

изх. Nr 0977 / 26.03.2015 год. ; Номер на валидирания документ в регистъра на АОП – 9040203
,,Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики , свързани с изискванията по чл. 169 , ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Стамболийски”.

Публикувано на 26.03.2015г. 09:40 часа

 

Решение за откриване на процедура – договаряне без обявление

Решение Nr 1 / 16.03.2015г. , изх. Nr 0874 / 16.03.2015г. до АОП за откриване на процедура – договаряне без обявление по чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП.
Публикувано на дата: 17.03.2015 в 11:00 часа

 

Обща информация

ДОКУМЕНТАЦИЯ
КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ , СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 , АЛ. 1 (Т. 1-5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ ‘’