Обща информация

24.08.2015 г. – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
26.05.2015г. , 10:50 часа – ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Открита процедура по ЗОП

06.08.2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА открита процедура – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

06.08.2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Заводска“-6 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Р. Даскалов“-1 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „И. Вазов“-10 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Хр. Ботев“-50 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Обследване за енергийна ефективност – ДОКЛАДИ
1. Жилищна сграда на ул. „Заводска“ – 6 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. Жилищна сграда на ул, „Р. Даскалов“-1 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. Жилищна сграда на ул, „И. Вазов“-10 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
4. Жилищна сграда на ул, „Хр. Ботев“-50 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Откриване на процедура

06.08.2015 г.
РЕШЕНИЕ за откриване на процедура – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Текущи документи и плащания по договора

20.07.2015 год.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

16.06.2015 г.
На основание чл.22б, ал.2, т.14, във връзка с чл.22б ал.4 т.2 от ЗОП Иван Атанасов – Кмет на Община Стамболийски в качеството си на Възложител на обществена поръчка информира, че на основание Раздел ІІІ чл.5 от сключения на 08.06.2015 година Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци- кофи за битови отпадъци тип „МЕВА” – 110 литра”.
На дата 11.06.2015 година Община Стамболийски е изплатила сумата от 17493,60 лева, представляваща дължимо авансово плащане по цитирания договор на изпълнителя „Металопак”АД,гр.Карнобат.

 

Договор за обществена поръчка

14.07.2015 год.
ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Техническо предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Ценово предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Гаранции за изпълнение

26.06.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за: Възстановена парична гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛ „СТРОЙКОНТРОЛ” ООД – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Протоколи и доклади на комисията

22.06.2015 год.
ПРОТОКОЛ на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на участниците в обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Одобрени експертни становища от предварителен контрол

17.06.2015 г.
СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл.19,ал.2,т.24 от ЗОП – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Договор за обществена поръчка

15.06.2015 год.
ДОГОВОР за изпълнение на обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Ценово предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

29.05.2015 г. :
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ(doc-формат) – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Договор за обществена поръчка

26.05. 2015 г. , 10:50 часа - ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ;
ПРИЛОЖЕНИЕ1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ;
ПРИЛОЖЕНИЕ2 КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Публикувано на 19 май 2015 год. в 11:47 часа
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ(doc-формат) – актуализация на 22.05.2015г. в 11:45 часа
- ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Публикувано на 22май 2015 год в 11:45 часа

Договор за обществена поръчка

Договор за доставка на природен газ
Публикуван на 15.05.2015г. в 15:40 часа

Обща информация

Информация за сключен договор от 15.05.2015г.
Публикувана на 15.05.2015 г. в 15:37

Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти от 08.04.2015г. , публикувано на 29.04.2015г. в 16:26 часа

Публикувано на: 29.04.2015 год. в 16:26 часа Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти, публукуван на 29.04.2015г. в 16:26 часа

Протоколи и доклади на комисията

Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти от 08.04.2015г.
Публикуван на 29.04.2015г. в 16:25 часа.

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по чл.90,ал.1.т4 от ЗОП

Решение Nr 2 / 17.04.2015г. , изх. Nr 1359/ 17.04.2015г. до АОП за откриване на процедура – договаряне без обявление по чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП.
Публикувано на дата: 17.04.2015 в 15:45 часа

Публична покана по чл.101б на ЗОП – изх. Nr 0977 / 26.03.2015 год.

изх. Nr 0977 / 26.03.2015 год. ; Номер на валидирания документ в регистъра на АОП – 9040203
,,Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики , свързани с изискванията по чл. 169 , ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Стамболийски”.

Публикувано на 26.03.2015г. 09:40 часа

 

Решение за откриване на процедура – договаряне без обявление

Решение Nr 1 / 16.03.2015г. , изх. Nr 0874 / 16.03.2015г. до АОП за откриване на процедура – договаряне без обявление по чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП.
Публикувано на дата: 17.03.2015 в 11:00 часа