Документация за участие

11.04.2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ по процедурата
Техническа спецификация
Методика за оценка
ОБРАЗЦИ на документи

Обща информация

07.04.2016 год. : Линк към АОП
07.04.2016 год.
РЕШЕНИЕ за публикуване
ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

Откриване на процедура

30.03.2016 год.
ЗАПОВЕД Nr103/30.03.2016г. за откриване на процедура
РЕШЕНИЕ за откриване на процедура

Обща информация

15.01.2016 год.
ИНФОРМАЦИЯ за сключен договор
03.11.2015 год.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти

Текущи документи и плащания по договора

27.12.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
29.10.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
07.10.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Договор за обществена поръчка

18.12.2015 год.
1. ДОГОВОР за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стамболийски,… с изпълнител „Стройконтрол” ООД
2. ДОГОВОР с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проектиране и изпълненние на строеж(инженеринг) във връзка с реализацията на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

Договор за обществена поръчка

18.12.2015 год.
ДОГОВОР за проектиране и изпълнение на строеж с изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРА-ЛАД“
ДОГОВОР за проектиране и изпълнение на строеж с изпълнител „БРАВО-СТРОЙ“ ООД
ДОГОВОР за проектиране и изпълнение на строеж с изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ „ДОМУМ“
ДОГОВОР за проектиране и изпълнение на строеж с изпълнител ЕВРОСИСТЕМ И КО

Договор за обществена поръчка

18.12.2015г.
ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка

Договор за възлагане обществена поръчка

13.05.2015г. - Договор за възлагане на обществена поръчка от 13.05.2015г..

Протоколи и доклади на комисията

06.11.2015
ПРОТОКОЛ No3/06.11.2015 на комисия, назначена със Заповед No160/18.09.2015
РЕШЕНИЕ No6/06.11.2015 за избор на изпълнител
03.11.2015 год.
ПРОТОКОЛ No2 на Комисия за разглеждане и оценка на оферти – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
21.10.2015 год.
ПРОТОКОЛ No1 на комисия за оценка на получени оферти – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Протоколи и доклади на комисията

05.11.2015 год.
ПРОТОКОЛ на комисията за получаване, разглеждане и оценка на оферти

Протоколи и доклади на комисията

05.11.2015 год.
ПРОТОКОЛ на комисията за получаване, разглеждане и оценка на оферти

Публична покана по чл.101б на ЗОП

13.10.2015 г.
Публична покана – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

13.10.2015 г
ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Обща информация

08.10.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за сключен договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Разяснения по документацията за участие

 


24.09.2015г.
ВЪПРОС 1: „Във връзка с публикуваната документация на горе цитираната публична покана, моля да дадете допълнителни пояснения за окомплектоване на офертата, в случаите когато се подава оферта и за двете обособени позиции.“
ОТГОВОР: ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


 

Документация за участие

16.09.2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ към публична покана – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Техническа спецификация – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБРАЗЦИ на документи – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Публична покана по чл.101б на ЗОП

16.09.2015 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Откриване на процедура

08.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
за възлагане на обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Обща информация

24.08.2015 г. – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
26.05.2015г. , 10:50 часа – ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Открита процедура по ЗОП

06.08.2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА открита процедура – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

06.08.2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Заводска“-6 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Р. Даскалов“-1 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „И. Вазов“-10 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Хр. Ботев“-50 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Обследване за енергийна ефективност – ДОКЛАДИ
1. Жилищна сграда на ул. „Заводска“ – 6 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. Жилищна сграда на ул, „Р. Даскалов“-1 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. Жилищна сграда на ул, „И. Вазов“-10 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
4. Жилищна сграда на ул, „Хр. Ботев“-50 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Откриване на процедура

06.08.2015 г.
РЕШЕНИЕ за откриване на процедура – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ