Пазарна консултация1

31.07.2017г.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.Оферта на „Булплан Инвест“ – ООД
2. Оферта на „ЕВРОСИСТЕМ“ – ЕООД
3. Оферта на „ВИП-2004″ ЕООД
21.09.2016 г.
ПОКАНА
I. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СТАМБОЛИЙСКИ – Й. ГРУЕВО
1.Техническо предложение път 1323

2.Ценово предложение път1323
3.Техническа спецификация
4.Количествено-стойностна сметка(КСС)
5.Реконструкция на общински път – проект(чертежи)
II. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СТАМБОЛИЙСКИ – ТРИ ВОДИЦИ
1.
Техническо предложение път1325
2.
Ценово предложение път1325
3.Техническа спецификация
4.Количествено-стойностна сметка(КСС)
5.Реконструкция на общински път – проект(чертежи)
III.ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
ЗАПОВЕД за назначаване на комисия
ПРОТОКОЛ на комисията
ЗАПОВЕД за определяне стойноста на СМР

Comments are closed.