Обща информация

СМР на обект АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПРЕЛИВНИК 1 НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА гр.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Пряко договаряне
СМР, прогнозна стойност – 249 143, 61 лева без ДДС