Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документация за участие

19.10.2018г.
Документация за участие
1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. espd-request
4. Документация и указания
5. КС към ценово предложение
6. Методика за оценка
7. Приложение № 6
8. Приложение №8 – Проект на договор- в.01
10. ПРОЦЕДУРА-СМР
11. Техническа спецификация1