Документация

14.09.2018 г.
1. Обява-№-11-от-14.09.2018г.
2. Информация-за-публикувана-в-Профил-на-купувача-Обява-по-чл20-ал3-от-ЗОП1
3. Документация
4. Образец-1-Опис-на-документите
5. Образец-3-Техническо-предложение
6. Образец-4-Ценово-предложение
7. Образци-на-декларации
8. Техническа спецификация
9. Проект на договор
10. espd-request4