Приключване / прекратяване на договора

Приключване / прекратяване на договора

 

 

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка

Решение за изброр на възложител

Доклад на възложителя

Протокол № 3 за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

Откриване на процедура – документация

Документация -30.08.2018 16:47

Количествено-стойностна сметка – 30.08.2018 16:47

Обявление за поръчка – 30.08.2018 16:47

Решение за откриване на процедура – 30.08.2018 16:47

Образец 1 – Опис на документите – 30.08.2018 16:47

Образец 3 – Техническо предложение – 30.08.2018 16:47

Образец 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -30.08.2018 16:47

Образец 5 – Декларация за срока на валидност на офертата – 30.08.2018 16:47

Образец 6 – Ценово предложение – 30.08.2018 16:47

Образец 6а – Количествена сметка – 30.08.2018 16:47

Договор – Проект – 30.08.2018 16:47

Технически спецификации – 30.08.2018 16:47

espd-request – 30.08.2018 16:47