Информация за публикуване в ЕЕДОП

Отговор на запитване от 17.05.2018г.

ЕЕДОП-информация за възложителя

Информация за публикуване в ЕЕДОП тук:

Е-ЕЕДОП-конфертиран файл

Документация за участие

Информация за публикувана в Профил на купувача Обява за обществена поръчка на стойност

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

- Образец 1 – Опис -

Образец 2 – ЕЕДОП -

Образец 4 – Техническо предложение -

Образец 5 – Ценово предложение -

Образец 10 – Декл. срок на вал. -

Образец 11 – Декл. прием усл. на дог -

Образец 12 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4

- Образец 13- Декларация по ЗМИП -

Образец 14 – Декларация липса на свързаност -

Образец 15 – Декларация конфиденциалност

декларации – образец №3, 7, 8 и 9

декларации- образец №6,16, 17, 18

Документация

по чл.20, ал.3 от ЗОП  Проект на договор – Образец 20