Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 за работата на комисията
06.11.2018г. – Протокол 2 от работата на комисията

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

 

Информация за постъпила жалба за обжалване

Информация при производство по обжалване

Съобщение на основание чл.203, ал.3 от ЗОП

Документация за участие

27.06.2018г.
Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

Документация

espd-request obr 2

Количествено-стойностна сметка

Образец_1 Образец_3

Образец_4

Образец_5

Образец_6

Образец_7

Образец_7а
Проект на договор
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ – част1
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ – част2