Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Протоколи и доклади на комисията

Съобщение за отваряне на ценови предложения и Протокол № 2 от работата на комисията
29.08.2018г.
1. Доклад на комисията до Възложителя
2. Протокол № 3 за работата на комисията

Решение за избор на изпълнител

29.08.2018г.
Решение № 14 за избор на изпълнител

Документация за участие

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

EEOДОП

Документация

Количествено – стойностна сметка – Образец 7а

Количествено – стойностна сметка Образец_1

Образец_2 ЕЕДОП

Образец_3

Образец_4

Образец_5

Образец_6

Образец_7
Договор-проект
Технически проекти (свалете файла първо в компютъра и после го отворете)