Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Решение за прекратяване на процедура

Решение за прекратяване на процедура

Заповед за прекратяване на процедура

Документация за участие

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

- Образец 1 – Опис -

Образец 2 – ЕЕДОП -

Образец 4 – Техническо предложение -

Образец 5 – Ценово предложение

 Образец 10 – Декл. срок на вал

Образец 11 – Декл. прием усл. на дог

Образец 12 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 -

Образец 13- Декларация по ЗМИП

Образец 14 – Декларация липса на свързаност -

Образец 15 – Декларация конфиденциалност

декларации – образец №3, 7, 8 и 9

декларации- образец №6,16, 17, 18

Документация

Количествена сметка

Количествена сметка

Проект на договор