Обща информация

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на здравеопазване – МЦ, МБПЛР и ЦСПМ (Поликлиника) в УПИ II – Поликлиника, кв. 28 по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Дунав“ № 43 по две обособени позиции: Обособена позиция № 1„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на здравеопазване – МЦ, МБПЛР и ЦСПМ(Поликлиника) в УПИ II – Поликлиника, кв. 28 по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Дунав“ № 43 – ПЪРВИ ЕТАП и ПОДЕТАП 5 – „Осигуряване на достъпна среда – рампа“ от ВТОРИ ЕТАП, съгласно влязло в сила Разрешение за строеж № 16/05.04.2018г. и Обособена позиция № 2„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи(СМР) на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на здравеопазване – МЦ, МБПЛР и ЦСПМ (Поликлиника) в УПИ II – Поликлиника, кв. 28 по плана на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „Дунав“ № 43 – ВТОРИ ЕТАП, Подетап № 1, Подетап № 2, Подетап № 3 и Подетап № 4, съгласно влязло в сила Разрешение за строеж № 16/05.04.2018г.

 

Приложени документи за участницитие – пожароизвестяване

1.Пожароизвестяване_1.4

2.Пожароизвестяване2_2.4

3.Пожароизвестяванеt2_3.4

4.Пожароизвестяване2_4.4

МЦ-Пожароизвестяване ОЗ

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация