Обща информация

Процедура по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на експертиза по адаптиране/валидиране на иновативната практика по проекта, в т.ч. проучване на законовата рамка, характеристики и специфики на местната действителност, идентифициране на подходящи форми и възможности за успешно прилагане на иновацията в община Стамболийски; изготвяне на Наръчник за прилагане на иновативната практика по проекта“

 

 

 

Документация за участие

Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Приложения – образци

Проект на договора

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите