Текущи документи и плащания по договора

20.07.2015 год.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

16.06.2015 г.
На основание чл.22б, ал.2, т.14, във връзка с чл.22б ал.4 т.2 от ЗОП Иван Атанасов – Кмет на Община Стамболийски в качеството си на Възложител на обществена поръчка информира, че на основание Раздел ІІІ чл.5 от сключения на 08.06.2015 година Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци- кофи за битови отпадъци тип „МЕВА” – 110 литра”.
На дата 11.06.2015 година Община Стамболийски е изплатила сумата от 17493,60 лева, представляваща дължимо авансово плащане по цитирания договор на изпълнителя „Металопак”АД,гр.Карнобат.

 

Договор за обществена поръчка

15.06.2015 год.
ДОГОВОР за изпълнение на обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Ценово предложение – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Публикувано на 19 май 2015 год. в 11:47 часа
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ(doc-формат) – актуализация на 22.05.2015г. в 11:45 часа
- ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Публикувано на 22май 2015 год в 11:45 часа