Обща информация

Проектиране във фаза „Технически проект” за обекти:

1. Главен довеждащ канализационни колектор от с.Куртово конаре до ПСОВ Стамболийски;

2. Доизграждане на канализационната мрежа на с. Куртово конаре, Община Стамболийски“

 Линк в АОП