Обща информация

Събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Доставка чрез финансов лизинг на два броя нови леки автомобили за нуждите на Община Стамболийски