Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувана в Профил на купувача

Заповед за удължаване срока за подаване на оферти

Информация за публикувана в Профил на купувача Обява по чл.20 ал.3

Информация за публикувана в Профил на купувача Обява по чл.20 ал.3 -Доставка чрез финансов лизинг на два броя нови леки автомобили за нуждите на Община Стамболийски“ – това е заглавието на новата ни процедура. Ще бъде по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява по чл.20 ал. 3