Договор за обществена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка

Протоколи и доклади на комисията

Протокол от работата на комисията 20.02.2018г.

Документация за участие

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Методика за оценка на офертите

Приложения – образци

Проект на договор

Техническа спецификация