Решения за промяна в документацията

Заповед на Кмета на Община Стамболийски

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Документация за участие

Решение за откриване на процедура техническа спецификация

Обявление

Проект на договор – Образец 20

Образец 1 – Опис

Образец 2 – ЕЕДОП

Образец 4 – Техническо предложение

Образец 5 – Ценово предложение

Образец 10 – Декл. срок на вал

Образец 11 – Декларация за приемане на условия

Образец 12 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 -

Образец 13- Декларация по ЗМИП

Образец 14 – Декларация липса на свързаност

- Образец 15 – Декларация конфиденциалност

- Образец 19 – Декл МПС

декларации – образец №3, 7, 8 и 9

декларации- образец №6,16, 17, 18

Документация маршрут на градския транспорт в гр.Стамболийски

маршрутно разписание 1-3 маршрутно разписание 4-8