Пазарна консултация 3

11.07.2018г.
ПРОТОКОЛ за работата на комисията, назначена със Заповед 359/11.07.2018г.
28.06.2018г.
1.Покана до участниците за провеждане на пазарни консултации
2. Обяснителна записка
3. Количествено-стойностна сметка образец

4. Разпределение физкултурен салон

Пазарна консултация1

31.07.2017г.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.Оферта на „Булплан Инвест“ – ООД
2. Оферта на „ЕВРОСИСТЕМ“ – ЕООД
3. Оферта на „ВИП-2004″ ЕООД
21.09.2016 г.
ПОКАНА
I. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СТАМБОЛИЙСКИ – Й. ГРУЕВО
1.Техническо предложение път 1323

2.Ценово предложение път1323
3.Техническа спецификация
4.Количествено-стойностна сметка(КСС)
5.Реконструкция на общински път – проект(чертежи)
II. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ СТАМБОЛИЙСКИ – ТРИ ВОДИЦИ
1.
Техническо предложение път1325
2.
Ценово предложение път1325
3.Техническа спецификация
4.Количествено-стойностна сметка(КСС)
5.Реконструкция на общински път – проект(чертежи)
III.ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
ЗАПОВЕД за назначаване на комисия
ПРОТОКОЛ на комисията
ЗАПОВЕД за определяне стойноста на СМР

Пазарна консултация2

26.09.2016 г.
Покана
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение
ЗАПОВЕД за определяне на комисия
ПРОТОКОЛ на комисията
ЗАПОВЕД за определяне стойността на съораженията
07.10.2017 г.
1. Представяне на участник в ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ – МЕНКАУРА ЕООД
2. Представяне на участник в ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ – КАРИ-10 ЕООД
3. Представяне на участник в ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ – ТС инженеринг ООД