Текущи документи и плащания по договора

15.04.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор

Договор за възлагане обществена поръчка

13.05.2015г. - Договор за възлагане на обществена поръчка от 13.05.2015г..

Гаранции за изпълнение

26.06.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ за: Възстановена парична гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛ „СТРОЙКОНТРОЛ” ООД – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Протоколи и доклади на комисията

Протокол на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти от 08.04.2015г.
Публикуван на 29.04.2015г. в 16:25 часа.

Публична покана по чл.101б на ЗОП – изх. Nr 0977 / 26.03.2015 год.

изх. Nr 0977 / 26.03.2015 год. ; Номер на валидирания документ в регистъра на АОП – 9040203
,,Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики , свързани с изискванията по чл. 169 , ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Стамболийски”.

Публикувано на 26.03.2015г. 09:40 часа

 

Обща информация

ДОКУМЕНТАЦИЯ
КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ , СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 , АЛ. 1 (Т. 1-5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ ‘’