Протоколи и доклади на комисията за отваряне на ценови оферти

Решение за избор на изпълнител

Доклад на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Решения за промяна в документацията

19.10.2017г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълителна информация – импортиран документ – 3143 19/10/2017 (дд/мм/гггг)

Обществена поръчка

02.10.2017г.
Публикация в АОП
Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Документация
Техническа спецификация
Количествено-стойностна сметка
Образци на документи
Проект на договор