Документация за участие

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Описание на документация

ЕЕДОП

Приложение № 1 -  Образци

Приложение № 2 – Техническа спецификация

Приложение № 3 КСС