Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Договор

Протоколи и доклади на комисията

25.08.2017 г.
Протокол №1 от работата на комисията
25.09.2017 г.
Протокол №2 от работата на комисията

Разяснения по документацията за участие

01.08.2017г.
Отговор на запитване на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД
10.08.2017г.
Разяснение относно запитване на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

1. Oбявление за поръчка.  – http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=797117
2. Решение за откриване на процедура, – http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=796979
3. Документация
4. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
-Образец на оферта и указания за попълване
-Представяне на участника и декларации – образец №1, 7, 8 и 9
-Техническо предложение – Образец 2
-Ценово предложение – Образец 3
-Проект на договор – Образец 4
-Декларация Образец 5
-Декларация Образец 6