Документация за участие, образци, формуляри

09.05.2017г.
1.Съдържание
2. Пълно описание и техническа спецификация
3.Образец на оферта и указания за попълване
4. Представяне на участника и декларации – образец №1, 7, 8 и 9
5. Техническо предложение – Образец 2
6. Ценово предложение – Образец 3
7. Проект на договор – Образец 4
8. Декларация за съгласие с клаузите на договора – Образец 5
9. Декларация срок на валидност-Образец 6