Протоколи и доклади на комисията

31.05.2017 год.
ДОКЛАД на комисията
ПРОТОКОЛ на комисията
РЕШЕНИЕ на комисията
29.05.2017 год.
ПРОТОКОЛ на комисията
12.05.2017 год.
ПРОТОКОЛ на комисията

Обща информация

Връзка към преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063366
25.05.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ до всички участници в процедурата

  1. Обява в АОП(pdf)
  2. Документация за участие(pdf)
  3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)(doc)
  4. Образци на документи(doc)
  5. Техническа спецификация(pdf)
  6. Количествена сметка(xls)Допълнителна информация: Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на СМР в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство за реконструкция на ул. „ЦАР СИМЕОН“ от О.Т. 451 до О.Т. 455 – гр. Стамболийски – включва фрезоване на стара асфалтова настилка, разваляне на стара тротоарна настилка и изграждане бордюри, тротоари, паркоместа, преасфалтиране, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и достъпна среда за хора с увреждания. Подмяна на стари капаци за РШ и ДШ. Направа на тръбна канална мрежа. Предмета на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с техническите спецификации, условията на договора и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

1. Срок на действие на договора за изпълнение: не по-късно от 180 месеца
2.Срокът за изпълнение на строителството: Срокът за изпълнение на строителството се предлага от участниците, съгласно техническото предложение на същите.
3.Място за изпълнение на поръчката: Територията на гр. Стамболийски, ул. „ЦАР СИМЕОН“ от О.Т. 451 до О.Т. 455.
4.Срок за валидност на офертата: 25.10.2017 г.
5.Възможност за представяне на варианти в офертите: Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.