ИНФОРМАЦИЯ за възложена поръчка

24.08.2017г.
1. ОБЯВЛЕНИЕ В АОП
2. ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
3. ТЕХНИЧЕСКО предложение
4. ЦЕНОВО предложение
5. ОФЕРТА
6.
ДОГОВОР

Протоколи, доклади и решения на комисията

03 май 2017 год.
ПРОТОКОЛ №1
28.06.2017 год.
ПРОТОКОЛ №2
ПРОТОКОЛ №3
ПРОТОКОЛ №4
ДОКЛАД
РЕШЕНИЕ №7

Решения за промяна в документацията

13.03.2017г.
РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
28.03.2017
1. РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ – редакция съобразно решението

Разяснения по документацията и отговори на въпроси

27.03.2017 г.
ОТГОВОР на поставени въпроси
21.03.2017г
ОТГОВОР на поставени въпроси

Документация за участие и образци на документи за попълване

06.03.2017г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие – pdf
ОБРАЗЦИ на документи за попълване – doc
ДОКЛАД за обследване на енергийна ефективност
СЕРТИФИКАТ за енергийни характеристики на сграда

Обща информация

Връзка към АОП:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433383330