ИНФОРМАЦИЯ за възложена поръчка

24.08.2017г.
1. Обявление в АОП
2. ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
3. ТЕХНИЧЕСКО предложение
4. ЦЕНОВО предложение
5. ОФЕРТА
6. ДОГОВОР

Решения за промяна в документацията

28.03.2017 г.
1. РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ – редакция съобразно решението

Обществена поръчка

06.03.2017г.
Връзка към АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433383239

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура

ОБЯВЛЕНИЕ за поръчка . Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие – pdf

ОБРАЗЦИ на документи за попълване – doc
ДОКЛАД за обследване на енергийна ефективност
СЕРТИФИКАТ за енергийни характеристики