Протоколи и доклади на комисията

23.01.2017 г.
ПРОТОКОЛ на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на представени оферти
19.01.2017 г.
РЕШЕНИЕ на комисията

Обща информация

13.01.2017 г.
1. Заповед Nr 14/13.01.2017г. за удължаване срока за събиране на оферти
2.ОБЯВА в АОП Nr9060634 за удължаване срока за събиране на оферти
3. Адрес на обявата в АОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА в АОП
АДРЕС  НА ОБЯВАТА В АОП :  http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=portal&url=687474703a2f2f7777772e616f702e62672f657365617263685f7070322e706870