Текущи документи и плащания по договора

20.07.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.05.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
28 юни 2016 год.

ОТВАРЯНЕ и оповестяване на ценови оферти

Протоколи и доклади на комисията

11.07.2016 г.
ПРОТОКОЛ No2 на комисията за провеждане на открита процедура за провеждане на обществена поръчка
ПРОТОКОЛ No3 на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
РЕШЕНИЕ No9 за обявяване на класиране на участници
08.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка