Текущи документи и плащания по договора

20.07.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.04.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
28.06.2016 г.

ОТВАРЯНЕ и оповестяване на ценови оферти

Протоколи и доклади на комисията

11.07.2016 г.
ПРОТОКОЛ No2 на комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка
ПРОТОКОЛ No3 на комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка
РЕШЕНИЕ No9 за обявяване на класиране
08.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Откриване на процедура

14.04.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за преписката в АОП:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336323930

РЕШЕНИЕ за публикуване
ОБЯВЛЕНИЕ за публикуване