Текущи документи и плащания по договора

19.07.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.06.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.05.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
11.04.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
14.03.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор

Договор за обществена поръчка

20 юли 2016 г.
ДОГОВОР за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията на Проектиране и изпълнение на строеж (Инженеринг) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 12, находящ се на ул. Георги Раковски“ № 11, гр. Стамболийски, община Стамболийски.“

Протоколи и доклади на комисията

03.06.2016г.
ПРОТОКОЛ за разглеждане и оценка на подадени оферти

Документация за участие

14.04.2016г.
1. ДОКУМЕНТАЦИЯ към публична покана
2. Техническа спецификация
3. ОБРАЗЦИ на документи за кандидатстване