Обща информация

25.08.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за склюен договор
13.04.2016г.
РЕШЕНИЕ за публикуване No3/13.04.2016
Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Стамболийски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

 

Протоколи и доклади на комисията

13.06.2016 г.
ПРОТОКОЛ №1 на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
07 юли 2016 год.
ПРОТОКОЛ №2 на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
ПРОТОКОЛ №3 на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
РЕШЕНИЕ съгласно чл.73, ал.1, ал.2 от Закона за обществените поръчки(ЗОП)