Текущи документи и плащания по договора

19.05.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.03.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17.02.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17.01.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
27.09.2016 г.
1. ИНФОРМАЦИЯ за освободена гаранция
2. ИНФОРМАЦИЯ за освободена гаранция
20.09.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за освободена гаранция

Протоколи и доклади на комисията

 


01.08.2016г.
РЕШЕНИЕ за обявяване на класирането на участниците и участника, определен за изпълнител
ПРОТОКОЛ No3 -  за отваряне на ценовите предложения
ПРОТОКОЛ No2 – за отваряне на допълнително представени документи и оценка на предложенията за изпълнение на поръчката.
ТАБЛИЦА No1  – за оценка предложението на участник „НСК Инженеринг Груп“ ООД
ТАБЛИЦА No2  – за оценка предложението на участник ДЗЗД „Домум“
ТАБЛИЦА No3 – за оценка предложението на участник ДЗЗД „ЕЛЕКТРА – ЛАД“


11.07.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти
15.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Документация за участие

11.04.2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ по процедурата
Техническа спецификация
Методика за оценка
ОБРАЗЦИ на документи