Текущи документи и плащания по договора

19.07.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор

Договор за обществена поръчка

18.12.2015г.
ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка

Протоколи и доклади на комисията

05.11.2015 год.
ПРОТОКОЛ на комисията за получаване, разглеждане и оценка на оферти

Публична покана по чл.101б на ЗОП

13.10.2015 г.
Публична покана – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

13.10.2015 г
ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ