Текущи документи и плащания по договора

14.12.2016г.
1.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
2.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17.11.2016г
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.09.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
18.04.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор

Договор за обществена поръчка

18.12.2015 год.
1. ДОГОВОР за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стамболийски,… с изпълнител „Стройконтрол” ООД
2. ДОГОВОР с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проектиране и изпълненние на строеж(инженеринг) във връзка с реализацията на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

Протоколи и доклади на комисията

05.11.2015 год.
ПРОТОКОЛ на комисията за получаване, разглеждане и оценка на оферти

Разяснения по документацията за участие

 


24.09.2015г.
ВЪПРОС 1: „Във връзка с публикуваната документация на горе цитираната публична покана, моля да дадете допълнителни пояснения за окомплектоване на офертата, в случаите когато се подава оферта и за двете обособени позиции.“
ОТГОВОР: ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ


 

Документация за участие

16.09.2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ към публична покана – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Техническа спецификация – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБРАЗЦИ на документи – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Публична покана по чл.101б на ЗОП

16.09.2015 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ