Текущи документи и плащания по договора

14.12.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
17.11.2016г.
1.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
2.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
31.10.2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ за освободена гаранция
18.10.2016г.
1.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
2.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
16.09.2016г.
1.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
2.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
3.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
4.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
19.08.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20 юли 2016г.
1.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
2.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
3.ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
4.
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
20.06.2016г.
1. ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
2. ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор
22.12.2015 год.
ИНФОРМАЦИЯ за освободени парични гаранции на участници
27.11.2015 год.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНА гаранция на участник „ПИ ЕС ПИ„ ЕООД
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНА гаранция на участник „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД

Обща информация

15.01.2016 год.
ИНФОРМАЦИЯ за сключен договор
03.11.2015 год.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти

Договор за обществена поръчка

18.12.2015 год.
ДОГОВОР за проектиране и изпълнение на строеж с изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРА-ЛАД“
ДОГОВОР за проектиране и изпълнение на строеж с изпълнител „БРАВО-СТРОЙ“ ООД
ДОГОВОР за проектиране и изпълнение на строеж с изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ „ДОМУМ“
ДОГОВОР за проектиране и изпълнение на строеж с изпълнител ЕВРОСИСТЕМ И КО

Протоколи и доклади на комисията

06.11.2015
ПРОТОКОЛ No3/06.11.2015 на комисия, назначена със Заповед No160/18.09.2015
РЕШЕНИЕ No6/06.11.2015 за избор на изпълнител
03.11.2015 год.
ПРОТОКОЛ No2 на Комисия за разглеждане и оценка на оферти – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
21.10.2015 год.
ПРОТОКОЛ No1 на комисия за оценка на получени оферти – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Открита процедура по ЗОП

06.08.2015 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА открита процедура – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Документация за участие

06.08.2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Заводска“-6 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Р. Даскалов“-1 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „И. Вазов“-10 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ДОКЛАД за резултати от техническо обследване на жилищна сграда, ул. „Хр. Ботев“-50 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
Обследване за енергийна ефективност – ДОКЛАДИ
1. Жилищна сграда на ул. „Заводска“ – 6 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
2. Жилищна сграда на ул, „Р. Даскалов“-1 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
3. Жилищна сграда на ул, „И. Вазов“-10 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
4. Жилищна сграда на ул, „Хр. Ботев“-50 – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

Откриване на процедура

06.08.2015 г.
РЕШЕНИЕ за откриване на процедура – ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ